Timber on Top är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår. Projektet samlar aktörer från samtliga led i värdekedjan: stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi/institut.


Strömshuset i Göteborg har fått en påbyggnad i trä. Fotograf: Bert Leandersson

Hållbarhetsbegreppet (social, ekonomisk och ekologisk) har under senare år utvecklats till att allt material måste finnas i ett cirkulärt system där man återanvänder de resurser som används i dag på ett effektivt sätt. För byggsektorn innebär detta att man på bästa sätt måste kunna återanvända och utveckla de byggnader man redan för att kunna möta de fortsatt höga efterfrågan på nya bostäder och lokaler. För att minska resursslöseriet är också förtätning av våra städer för minskade transporter och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur liksom ett ökat utnyttjande av förnybara biobaserade material av vikt.

  • I första etappen av Timber on Top (december 2018-juli 2019) gjordes en förstudie av hinder och möjligheter för på/tillbyggnationer baserat på social, ekonomisk och teknisk hållbarhet.
  • I andra etappen av Timber on Top (augusti 2019-november 2021) studeras ett antal fokusområden för att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan. Arbetet omfattar även en best practice guide med kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda på- och tillbyggnadsprojekt ur ett flertal perspektiv.

Forskningen i Timber on Top utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.

Kontakt

Tomas Alsmarker, projektledare
tomas.alsmarker@svenskttra.se
070-553 88 76
https://timberontop.se