Aktörs- och systemillustration. Gaia arkitektur

Strategi 

Forskningsprojektet, ”Levande skog, levande samhälle” har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja. 

Arbetet drivs fram genom fem arbetspaket:  

AP1 Hållbar kravställning – samhällsbyggnadsprocessen
AP2 Hållbart skogsbruk- levande skog
AP3 Hållbara material- och resursflöden- förädlingsplatsen
AP4 Hållbart gestaltad livsmiljö – byggnaden
AP5 Kunskapsspridning- kommunikation

Råd och riktlinjer kring kravställning, skogsbruk, material- och resursflöden och gestaltad livsmiljö tas fram och integreras i Trästads verktyg Wood First som är ett processtöd för kommuner och regioner i framtagandet av strategier för trä- och klimatneutralt byggande.    

Plats: Borlänge 

Arbetet tar avstamp i Borlänge kommun som utgör behovsägare i forskningsprojektet. Kommunen är medlem i Viable Cities och Trästad och med insyn i stora delar av systemkedjan som skogsägare, förvaltare, upphandlare, byggare och arbetsgivare. Kommunen ser möjligheten att genom forskningsprojektet utveckla den rådande träbyggnadsstrategin utifrån perspektivet från ”skog till byggnad”. Detta för att bidra till hållbara städer och samhällen. 

Prototyper och projekt 

Inom projektet utvecklas ett byggnadssystem för en typförskola som ett exempel på träbyggande med mindre miljöpåverkan i en systemkedja som är lokal   

Process

Projektet löper fram till juni 2025 och avslutas med en nationell konferens som ska sprida kunskap och innovationer inom träbyggande i en lokal systemkedja. Från våren 2024 och tre år framåt ställs en illustration av projektet med titeln ”Vi är skogen” ut på Tekniska muséet i Stockholm. 

Initiativ 

Vilken skog vill vi ha och vad betyder skogen för vårt välmående och kultur? Vi frågar oss hur träbyggande kan bli nyckeln till att utveckla resilienta skogar och skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer. Genom att främja biologisk mångfald i skogen och utgå ifrån lokala material- och resurser siktar projektet på att forma framtiden för träbyggande i Sverige.  

Team 

Projektet sammanför nyckelaktörer och ledande organisationer inom skogsbruk och träbyggande och sker i samarbete mellan Borlänge kommun, Gaia arkitektur, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction samt ByggPartner i Dalarna. Utöver projektparterna deltar också Eco Innovation Foundation, SkogsPortalen, Träbyggnadskansliet och Tracy of Sweden. Projektet finansieras av Vinnova – Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. 

Pi Ekblom, arkitekt SAR/MSA, grundare Gaia arkitektur Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt, Borlänge kommun
Ulrika Stenkula, arkitekt SAR/MSA, grundare Gaia arkitektur Jacob Wallin, biolog, Borlänge kommun
Martin Mehlin, samhällsplanerare, Gaia arkitektur Roberto Crocetti, träkonstruktör, Timber Bridge Specialists, professor KTH
Ania Öst, forskare, KTH Arkitekturskolan, arkitekt SAR/MSA, grundare Gaia arkitektur Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist byggmaterial, Traditionskraft
Annevi Sjöberg, partner företagssamverkan & utbildning, Plockhugget Johan Karlsson, affärsområdeschef Gävle-Dala, Byggpartner
Signe Rönnegård, markförvaltare, Borlänge kommun David Uddare, grundare Wudd
Jessica Becker, verksamhetsledare, Trästad

 

 

Kontakt

Pi Ekblom, initiativtagare och ansvarig för AP4 Levande skog levande samhälle
Arkitekt och grundare Gaia arkitektur
pi@gaiaark.se
070 314 15 90

Ulrika Stenkula, projektledare Levande skog levande samhälle
Arkitekt och grundare Gaia arkitektur
ulrika@gaiaark.se
076 044 58 44