Medlemmarnas samlade kompetens gör Trästad till en kvalificerad kravställare. Föreningen har goda möjligheter att gemensamt påverka såväl politiska beslut och kommunernas träbyggnadsstrategier som inriktningen på forskning och utbildning, träindustrins val av transporter, material och metoder, arkitekternas utformning av träbyggnader osv.

Samtidigt är Trästad ett viktigt forum för samverkan där olika aktörer kan interagera med varandra, ta del av ny kunskap, visa upp sin kompetens och presentera sina resultat och visioner.

OFFENTLIG SEKTOR

Flera svenska kommuner arbetar idag med att utveckla egna träbyggnadsstrategier och verkar aktivt för ett ökat byggande i trä. Att hålla sig ständigt uppdaterad på området har hög prioritet och borgar för goda politiska beslut och medvetna beställare. Ett antal kommuner spridda över hela landet är idag delaktiga i Trästad.

NÄRINGSLIV

Allt fler företag inom näringslivet har upptäckt fördelarna med att ingå i ett nätverk där de kan ta del av vad som sker inom träbyggande, såväl politiskt som när det gäller forskning och utvärdering av nya metoder och material. De ser också ett stort värde i att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen samt att lyssna in beställarnas krav och önskemål. Ett stort antal entreprenörer, konsulter, byggherrar och arkitekter deltar aktivt i Trästad.

UNIVERSITET, HÖGSKOLOR OCH FORSKNINGSINSTITUT

På flera av landets lärosäten och forskningsinstitut utvecklas just nu värdefull kompetens inom träförädlande industri, hållbart träbyggande, kostnadsoptimering, energihushållning i bostäder, begränsning av växthusgasutsläpp etc. Att kunna nå ut till nätverkets medlemmar med nya rön och samtidigt få impulser och förslag på hur man kan vidareutveckla forskning och utbildningar är naturligtvis ytterst värdefullt. Flera svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut är engagerade i Trästad.

BAKGRUND & ORGANISATION

Regeringens nationella träbyggnadsstrategi 2005–2008, med syfte att utveckla det industriella träbyggandet, skapade ett engagemang som sedan dess har tilltagit. Länsstyrelsen Västerbotten fick 2013 ett regeringsuppdrag att i samverkan med intresserade kommuner utveckla kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä, öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få fler kommuner att bygga i trä, för att därmed bidra till att uppnå de svenska nationella klimatmålen. Föreningen Trästad Sverige har en styrelse med 13 ledamöter där landshövdingen i Västerbotten är ordförande. Det operativa arbetet leds av projektkoordinator Jessica Becker.