Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet och RISE. 2019 togs ett kunskapsunderlag fram för kommuner och regioner som står inför framtagande av en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. I kunskapsunderlaget lyfts goda exempel på hur andra kommuner har gått till väga för att öka träbyggandet. Vidare beskrivs kommuners formella förutsättningar att styra mot träbyggande inom ramen för befintligt regelverk.

Processtödet består av en eller två interna workshoppar samt en extern workshop. De interna workshop-tillfällena syftar dels till att öka kunskapen om träbyggande och de kommunala möjligheterna att styra mot byggande i trä. Dels till att påbörja arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Den externa workshopen syftar till att förankra strategin hos byggaktörer och akademi samt att få input innan dess antagande.

Följande områden behandlas inom Wood First:

  • Förvaltningsövergripande styrning och förankring
  • Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen
  • Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi
  • Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA

För att höra mer om hur vi kan bistå er i ert processarbete med att ta fram, uppdatera eller följa upp en kommunal träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande tveka inte att kontakta oss! Wood First erbjuds både i form av fysiska och digitala workshoppar.

Ta del av goda exempel på strategier för träbyggande och hållbart byggande:

Läs artikel där Jessica Becker (Trästad) och Tomas Nord (Linköpings universitet) intervjuas av Bioinnovation: Hus i trä mot nya höjder – men inte utan en tydlig strategi

Kontakt

Jessica Becker, projektkoordinator Trästad
072-534 59 49
jessica.becker@trastad.se