-Ska världens länder klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet måste klimatpåverkan från byggsektorn minska. De närmaste 40 åren kommer vi att behöva bygga lika många bostäder som vi gjort sedan mänsklighetens vagga. Många av dessa måste vara i trä, det enda förnybara byggnadsmaterialet.

Det säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, som är på klimatmötet i Marrakesh, COP22, för att som representant från byggsektorn delta på ett seminarium om hållbara städer.

Seminariet arrangeras av de nordiska länderna och Marocko. Bland annat medverkar Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin, och Mohammed Nabil Bemabdallah, bostadsminister i Marocko.

Klimatavtalet från Paris har nu trätt i kraft. Under COP22 i Marrakech är det fokus på åtgärder för att uppnå de ambitiösa målen från COP21. Världen vill se innovativa lösningar som kan möta klimatförändringarna och dess effekter.

Det är här som träbyggandet kommer in. Susanne Rudenstam har med sig ett budskap: ska vi klara klimatmålen måste vi se över hur vi bygger våra hus, inte bara i Sverige utan globalt.

– Klimatutmaningarna är här och nu. Genom att bygga mer i trä kan klimatarbetet få en kickstart. Det är de närmaste 50-100 åren som är de mest kritiska och vi måste därför börja ställa om nu. Vi kan inte vänta på någon eventuell lösning som kanske kommer om några decennium. Världen behöver ett ökat träbyggande. Träets inneboende klimategenskaper – att det binder koldioxid –  måste utnyttjas mer om vi ska klara klimatutmaningarna.

Länge har man trott att det är i driftsfasen, när husen står klara, som de största klimatvinsterna går att göra. Men forskning har under senare år visat att bygg- och materialfasen står för en betydande del av klimatpåverkan från en byggnads livscykel. Så mycket som 80 procent av klimatpåverkan kan komma från byggandet av flervåningshuset visar en aktuell klimatanalys från IVL och KTH.

– Tack vare att den svenska fjärrvärmen har blivit mer och mer fossilfri och en ökad användning av värmepumpar, har koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder och andra fastigheter minskat med nästan 90 procent sedan 1990. Husen har också blivit allt mer energieffektiva. Nu måste vi rikta blickarna mot byggfasen, annars blundar vi för mer än halva verkligheten, säger Susanne Rudenstam.

Studien från KTH och IVL visade också att ett flervåningshus i trä innebär ungefär halva klimatpåverkan jämfört med ett motsvarande hus byggt på traditionellt vis.

Hur stor andel byggfasen utgör varierar givetvis mellan länderna beroende på hur man värmer upp sina bostäder.

-Men även om driftsfasen har en större andel i andra länder, så kan man inte på något sätt blunda för byggfasen. Den kommer att orsaka en enorm klimatbelastning om inget görs. Globalt sett släpper den ut mer koldioxid än flyget som den ser ut idag. Och kurvan pekar bara uppåt.

IVA visade 2014 att bygg- och anläggningsprocessen svarade för lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken.

-Då ska man komma ihåg att de räknade på ett år då det byggdes ungefär hälften av det antal bostäder som byggs nu. Var och en kan räkna ut vad detta betyder för byggsektorns klimatpåverkan, avslutar Susanne Rudenstam.