De relativt kända niovåningshusen i Strandparken i Sundbyberg och uppförda med stomme i massivträ uppvisar den lägsta negativa klimatpåverkan som uppmätts för flerbostadshus i Sverige. Det visar en studie som Sveriges Byggindustrier, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet låtit genomföra och som presenterades under Almedalsveckan.
I flera decennier har byggnadsbranschen och berörda myndigheter och politiker i Sverige agerat utifrån principen att fördelningen av klimatpåverkan för ett hus är fördelad enligt 15 procent under byggprocessen och 85 procent under husets användning. Inte minst har det lett till en total fokusering på att förbättra byggnaders energiprestanda.

En ny världsbild
En rykande färsk studie genomförd av KTH, IVL och Sveriges Byggindustrier visar det sensationella att det förhåller sig diametralt annorlunda. Så mycket som 75-80 procent av utsläppen sker under byggprocessen och endast 20-25 procent under byggnadens eller husets användningsperiod! Det borde innebära en total omfokusering av de åtgärder som ska prioriteras framöver beträffande byggnaders uppförande – och framför allt vilka byggmetoder som används.

– Tveklöst är det så att beslutsfattare inom politik och beställarled får en ny världsbild att agera utifrån, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Om klimatfrågan ska tas på allvar inom byggandet måste val av byggmetoder och byggmaterial ingå som en självklar det av det hållbara samhällsbyggandet. Och givetvis är det min övertygelse att modern träbyggnadsteknik – som den som använts i Strandparken – går en lysande framtid till mötes.

Högnivåseminarium i Almedalen
Seminariet kring den nya rapporten anordnades under Almedalen av Veidekke och seminariets paneldebatt kunde uppvisa en mycket hög nivå på centrala aktörer inom svenskt bostadsbyggande. I paneldebatten som diskuterade de nya förutsättningarna för klimatarbete inom byggsektorn deltog nyligen tillträdde bostadsministern Peter Eriksson (Mp), Anders Wijkman, Ordförande, Miljömålsberedningen, Maria Brogren, Energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier , Bo Frank (m), Kommunalråd Växjö, Johnny Kellner, SBUF, Ronny Andersson, Forsknings- och innovationschef, Cementa och Susanne Rudenstam, VD för Sveriges Träbyggnadskansli. Moderator var ingen mindre än f.d. bostadsministern Stefan Attefall (Kd).

Kort om LCA-studien av Strandparken
En livscykelanalys har således genomförts för ett nio våningar högt flerbostadshus i Sundbyberg, Strandparken, och som har yttervägg och stomme av korslimmat trä, till vardags benämnt ”massivträ”. Emellertid är bottenvåningen av betong och den innehåller bland annat en lokaldel och ett garage. Folkhem var entreprenör och byggherre för Strandparken och som blev färdiga år 2013.

Om resultatet fastställer rapporten: ”Klimatpåverkan för att bygga flerbostadshuset i Strandparken är 265 kg CO2e/m2 Atemp. Den uppmätta energiprestandan är 65 kWh/m2 Atemp. Utöver detta tillkommer markarbeten och grundläggning på 24 kg CO2e/m2 Atemp. I detta fall är den byggnadsrelaterade miljöpåverkan, under hela livscykeln, ungefär lika stor som att värma upp huset med fjärrvärme under 50 år. Samma hus, men med en alternativ utformning med en platta på mark samt förbättrad energiprestanda till passivhusstandarden FEBY12 (55 kWh/m2 Atemp), har en klimatpåverkan på 163 kg CO2e/m2 Atemp (exklusive markarbete). I denna förändrade variant till passivhusstandarden FEBY12 och platta på mark står energianvändningen för omkring 40 procent av klimatpåverkan under 50 år.”

Jämförelse med traditionell byggteknik
”Tidigare har en motsvarande studie genomförts för kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen, där huset har en stomme av betong (Liljenström m.fl 2015). De genomförda fallstudierna för Blå Jungfrun respektive Strandparken visar att klimatpåverkan från ett hus med yttervägg och stomme av korslimmat trä, är lägre än när betong används i ytterväggen och stommen.

Avsikten med nya fakta
Författarna av rapporten skriver: ”Förhoppningen är att det faktaunderlag som nu redovisas om klimatpåverkan från byggandet ska leda till såväl fortsatt kunskaps- och metodutveckling, i syfte att prioritera rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i alla led i byggprocessen. En i princip identisk huvudrapport från projektet (B 2260) finns utgiven av Sveriges Byggindustrier.”

Bild: LCA-studien i regi IVL, Byggindustrierna och KTH klargör att kv. Strandparken med stomme i massivträ, uppvisar de lägsta uppmätta koldioxidutsläppen som någonsin uppmätts för ett flerbostadshus i Sverige. Foto: Niclas Svensson

Av Niclas Svensson