Föreningen Trästad Sveriges kunskapsspridande uppdrag har aldrig varit viktigare än i den expansiva fas som träbyggandet nu befinner sig i. I alla skalor och på alla nivåer. Trästad växlar upp och sprider kunskap.

Torsdag 26 april anordnade Föreningen Trästad Sverige sitt årsmöte i Gävle, en växande regionsnod. I kombination med årsmötet arrangerades även ett kunskapsintensivt seminarium för föreningens medlemsanslutna kommuner, leverantörer, byggentreprenörer, forskare och arkitektkontor.

– Gävle lämpar sig ypperligt som plats för årsmöte och kunskapsdrivande seminarium. Staden är ett av många regioncentra som växer kraftigt och behöver hitta nya sätt att upphandla och bygga rätt för både staden och klimatet, säger Jessica Becker, koordinator på Trästad.

– Vi växer och måste bygga mer av allt. Det innebär inte bara nya bostäder utan också skolor, infrastruktur och offentliga byggnader av alla slag. Vi behöver bygga snabbt, kostnadseffekt, miljövänligt och med hög kvalitet. Träets lägre vikt möjliggör dessutom exploatering på mark som tidigare varit omöjlig att bygga på. Vi ser helt enkelt att vi måste bygga i trä för att klara av att möta våra utmaningar, sade kommunalrådet Margaretha Wedin (C) som gästade seminariet.

 

Det politiska året i fokus

Mycket har hänt inom träbyggande det senaste året. På den politiska arenan har industriell träbyggnadsteknik fått en allt mer framträdande roll för att möta våra stora samhällsutmaningar med klimat, bostäder och tillväxt. Det visade Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli. I regeringsförklaringen 12 september gick det att läsa: ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet”.

22 februari i år kom en omfattande proposition om gestaltad livsmiljö som talar starkt för trä och där det uttalades att det är kommuner och landsting som ska agera föredömligt när Sverige ska ställa om till ett byggande med mindre klimatpåverkan. Det blir det tydligt hur politiken på en nationell nivå har sett och insett att ett ökat träbyggande i landets kommuner är ett måste om vi ska klara våra klimatmål.

Framgångsfaktor? Tydlig strategi.

2014 stod bygg- och fastighetssektorn för 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt måste vi öka takten på byggandet för att möta behovet av bostäder och annat byggande i offentlig regi. Forskning visar att träbyggande kan ha upp till 50 procent lägre klimatpåverkan ät betong. Ett ökat byggande i trä blir därför är en viktig hörnsten i Sveriges arbete för att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp. Men hur kan vi öka träbyggandet i kommunal regi?

I en ny studie om kommunens planeringsförutsättningar har Victoria Kalén, konsult inom Analys och Strategi Regional Utveckling vid WSP Sverige, studerat Växjö och Skellefteå, kommuner som sedan länge arbetat aktivt med att öka byggande i trä. Tydlig kommunal träbyggnadsstrategi, fördjupad kunskap om vilka planeringsförutsättningar som faktiskt finns, och inte minst konkret politisk styrning på alla nivåer. Där har vi några av de viktigaste framgångsfaktorerna för Skellefteå och Växjö.

Men är en träbyggnadsstrategi en nödvändighet?

Eller ska vi hellre tala om en byggnadsstrategi som oavsett val av material ställer enhetliga, tydliga krav på tid, kostnad, kvalitet och klimatpåverkan vid upphandlingar? Det var en fråga som diskuterades på årsmötets seminarium.

Ett intressant exempel är Stockholm stad, som i dagsläget saknar en uttalad träbyggnadsstrategi, men som tydligt har uttalat i sin budget att exploateringsnämnden ska pröva att öka antalet markanvisningar med bostadsprojekt med trähus, primärt i syftet att minska stadens klimatpåverkan i byggandet utan att kompromissa på kvalitet. ”En budget är väl om något ett tydligt strategiskt dokument”, som Carl Wangel påpekade i sin presentation.

Samarbete mellan kommuner och längs hela ledet

Byggdialog ger resultat: Hur gör man? Hur ökar vi träbyggandet? Det frågade sig ByggDialogDalarna. Åke Persson, verksamhetsledare prata om pratade om ett framgångsrikt kommunöverskridande samarbete och arbete med gemensam träbyggnadsstrategi, exempelvis gemensamma upphandlingar av typhus och en fördjupad dialog med hela beställarledet.

”Trä-arkitekter” heta på marknaden

Efterfrågan på ”trä-arkitekter”: Daniela Grotenfelt, Senior Konsult Hållbarhet och arkitekt SAR/MSA, pratade om en kraftigt ökad efterfrågan på arkitekter som verkligen kan trä.

Sammanfattning?

Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer med mindre klimatpåverkan och hög kvalitet.

Föreningen Trästad Sverige jobbar med att realisera vår nationella politik på kommunal nivå för att möta både globala och lokala utmaningar som vi har här och nu. Vi gör det genom att sprida kunskap om varför vi ska bygga i trä, och hur det ska gå till.