Levande skog, levande samhälle utreder hur träbyggande kan bli nyckeln till att utveckla resilienta skogar och skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer. Projektet finansieras av Vinnova – Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor.

Skogens biologiska mångfald och resiliens är hotad, lokala material- och resursflöden behöver effektiviseras och gestaltningen av våra livsmiljön behöver utvecklas. Inom projektet tas en modell fram för hållbart byggande i trä i Sverige med utgångspunkt i hela systemkedjan ”från skog till byggnad” där skogsbruksmetoder kopplas samman med förädlingsprocesser, gestaltning och samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetet utgår ifrån ett case där en ny typförskola för region Dalarna utvecklas som bygger på lokalt och hållbart producerad träråvara och där innovativa byggnadstekniker testas.

Råd och riktlinjer kring kravställning, material- och resursflöden och gestaltad livsmiljö tas fram och integreras i Trästads verktyg Wood First som är ett processtöd för kommuner och regioner i framtagandet av strategier för trä- och klimatneutralt byggande. Trästads hemsida utgör hemvist för projektet. Kika på projekthemsidan Wood First Ett seminarium kommer att anordnas under 2025 med landets träkommuner.

De globala målen och den nationella politiken för gestaltad livsmiljö lyfter fram behovet av att utveckla nya samarbetsformer och att arbeta tvärdisciplinärt. Arbetet sker med Borlänge kommun som behovsägare och med en mängd nyckelaktörer längs hela systemkedjan. Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet genomförs i samarbete med Borlänge kommun, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction samt ByggPartner i Dalarna. Utöver projektparterna deltar också Eco Innovation Foundation, SkogsPortalen, Träbyggnadskansliet och Tracy of Sweden.

 

Bild: Gaia arkitektur.