Det pågår ett två veckor långt klimatmöte, COP22, i Marrakesh i Marocko. Här ska alla länder som lämnade in klimatbidrag i Paris 2015 diskutera hur dessa ska följas upp på ett så bra sätt som möjligt. Och i den svenska delegationen ingick Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli som på ett seminarium för hållbara städer förde fram möjligheten att bygga klimatoptimerat med moderna, väl beprövade träkonstruktioner.

Efter klimatmötet i Paris befann sig världen mer eller mindre i ett slags lyckorus. Alla länders egna förslag för hur de skulle minska sitt klimatavtryck godkändes och ett mål på att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till väl under två grader fram till 2100 sattes. Värdländerna för mötet i Marrakesh har deklarerat att COP22 i mytomspunna Marrakesh ska handla om att gå från ord till handling. Marocko står som värdland för COP22 tillsammans med de nordiska länderna. Världen vill se innovativa lösningar som kan möta klimatförändringarna och dess effekter.

Vad betyder det att vara med vid klimatmötet i Marrakech?

– Det känns förstås mycket bra och dessutom högst motiverat. Ska världens länder klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet måste klimatpåverkan från byggsektorn minska drastiskt, säger Susanne Rudenstam. De närmaste 40 åren kommer vi att behöva bygga lika många bostäder som vi gjort sedan mänsklighetens vagga. Ska vi klara klimatmålen måste vi se över hur vi bygger våra hus, inte bara i Sverige utan också globalt. Med fler bostäder och byggnader i modern träbyggnadsteknik får vi en dramatisk positiv förändring för klimatet och kan bryta byggsektorns negativa följder för det globala klimatet.

Vad är det egentligen som skett inom klimatfrågan och byggandet 2016?

– I Sverige har vi i år kunnat se forskningsrön som visar att tillverkning och process kring uppförande av byggnader och bostader genererar stora klimatutsläpp. Två rapporter som Sveriges Byggindustrier låtit ta fram visar att klimatpåverkan från byggmetoderna spelar en helt avgörande roll. Vill vi reducera koldioxidutsläpp från byggandet, måste val av byggmetoder och tillverkningsprocesser ges en central plats i klimatarbetet. Både i Sverige och globalt.

Är det inte tid att lägga bort likhetstecknet mellan energibesparingar och klimatfrämjande åtgärder inom byggsektorn?

– Jo, och det arbetet kring energianvändning har förstås varit viktigt, men för att reducera byggandets klimatpåverkan är det helt enkelt otillräckligt. Även om vi redan i dag kan uppföra noll–energihus, kommer dessa byggnader fortsätta att generera stora koldioxidutsläpp om vi inte gör något åt byggmetoder och noggrant prövar vilka byggmaterial och komponenter som ska ingå.

Är det i själva verket dags för en ny klimatpolitik för byggande?

– Absolut, och vi i Sverige har goda möjligheter att inta en ledande roll i en sådan utveckling. Den studie som gjordes för bostadskvarteret Strandparken i Sundbyberg – med åttavåningshus i massivträ – visade de lägsta koldioxidutsläpp som någonsin uppmätts för ett flerbostadshus i Sverige. Vi har tekniken, kunnandet, forskningsresultaten och leverantörerna på hemmaplan.

Slutligen, världen kan inte vänta, eller hur?

– Klimatutmaningarna är här och nu. Byggvolymerna ökar dramatiskt de kommande decennierna. Det är de närmaste 50–100 åren som är de mest kritiska och vi måste därför börja ställa om nu. Vi kan inte vänta på någon eventuell lösning som kanske kommer om några decennier. Träets inneboende klimategenskaper – att det binder koldioxid – måste utnyttjas mer om vi ska klara klimatutmaningarna för en dramatiskt växande global byggverksamhet. Övergången till byggmetoder som baseras på förnybara material handlar ytterst om att skruva åt oljekranarna på jordklotets känsliga hud och istället låta sol, regn och vind göra jobbet. Ett självklart inslag i övergången till bioekonomin och det fossilfria samhällsbygget.