Den 1 juni anordnade Trästad sin årskonferens på Hotel Skeppsholmen i Stockholm. Under dagen diskuterades bland annat hur träråvaran ska räcka till när efterfrågan ökar, trätekniska innovationer samt lösningar för framtidens hållbara och cirkulära samhälle.

Konferensprogrammet leddes av moderator Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, och samtalsledare Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt i Borlänge. Dagens första föreläsare var Paul Brannen, Director Public Affairs på CEI-Bois & EOS, som arbetar med träbyggnadsfrågor på EU-nivå. Han pratade om aktuella hot och möjligheter för träbyggande kopplat till klimatförändringarna. Den europeiska gröna given ska göra EU klimatneutralt till 2050. Här spelar trä en viktig roll för att minska utsläppen från byggnation och drift av fastigheter genom att lagra koldioxid i den byggda miljön. Bland möjligheterna nämndes bland annat den så kallade renoveringsvågen (Renovation wawe) som går ut på att renovera och energieffektivisera byggnader i hela EU samt initiativet New European Bauhaus med syfte att bygga vackert, hållbart och prisvärt. Paul Brannen menade att arbetet med att sänka koldioxidutsläppen kan skapa en enorm efterfrågan där träbyggnadsindustrin måste vara redo att skala upp produktionen mycket och fort. Det väcker frågan om det finns tillräckligt med trä och vad vi ska använda råvaran till? En fråga som har aktualiserats ytterligare efter Rysslands invasion av Ukraina. För träbyggnadsindustrin blir det nu ännu viktigare att medverka till hållbar skogsavverkning, till exempel genom återplantering och större hänsyn till biodiversitet.

Möjligheter och utmaningar med återbruk

Nästa talare var Karin Sandberg, senior forskare på RISE i Skellefteå. Hon driver ett forskningsprojekt där man undersöker metoder som förenklar demontering och återanvändning av byggnadsdelar i trä för att öka materialåtervinning. Deltagarna fick ta del av två fallstudier, dels med återanvändbara moduler och dels med flexibla byggnader som enkelt kan byggas om efter hyresgästens behov. Resultaten visar att det idag går att återbruka delar av hus, men att det är arbetskrävande och dyrt. För att öka möjligheterna krävs bland annat fler designlösningar som främjar återbruk, uppdaterade regler och standarder, en metod för beräkning av miljönytta, nya affärsmodeller samt ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen.

Karin Sandberg medverkade också i ett panelsamtal om återanvändning och materialoptimering tillsammans med Karin Löfgren från AIX arkitekter och Tommy Christensen, innovationsledare Innovatum/Högskolan Väst. Paneldeltagarna efterlyste politiska beslut såsom ändring av detaljplaner, återbrukskrav vid rivningslov samt skarpa utsläppskrav i klimatdeklarationen. De framhävde även vikten av smart design för att underlätta tillverkning, montering och återbruk.

Under konferensen presenterades även olika exempel på ny teknik i trä av Tobias Söderbom Olsson (Woodtube), Anders Carlsson (Derome/Infuture Wood) och Henrik Danielsson (Innocrosslam/Lunds tekniska högskola).

Det nya samhället

Agneta Persson, vd hos Anthesis Group Sweden, presenterade ett projekt om trädgårdsstäder och hållbarhet som genomförts på uppdrag av TMF. Projektet jämför klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus; villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Resultaten visar att trädgårdsstäder med en blandning av låga bostadshus genererar lägre koldioxidutsläpp och högre värde av ekosystemtjänster jämförd med kompakta stadsdelar med höga flerbostadshus i betong.

Jan Åman, Creative Director i Duved Framtid, berättade om hur en by på landsbygden kan visa vägen för framtidens hållbara och innovativa samhällsbyggnad. Här står det lokala i centrum och byborna har utslagsröst i styrelsen. Målet är bland annat att skapa en livskraftig miljö som baseras på cirkulära system och lokala kretslopp. Han följdes av Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg hos KOD Arkitekter, som driver ett projekt för att öka möjligheterna att anpassa och dela befintliga småhus. Det skulle skapa fler bostäder till lägre resursförbrukning och boendekostnad per person. Även här krävs nya affärsmodeller och politisk vilja, exempelvis genom att uppdatera befintliga detaljplaner som idag utgör en stor begränsning.

Dagen avslutades med en keynote av EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C). Hon fokuserade på tre lagstiftningsområden inom EU som berör skogsfrågorna och därmed påverkar träbyggandet; klimat, biologisk mångfald och taxonomi. Just nu diskuteras flera aktuella lagstiftningar inom varje område, exempelvis gällande nivån på kolsänkor, avverkningsmetoder, naturrestaurering, skattenivåer för bioenergi samt klimatmärkta investeringar. Emma Wiesner menade att det svenska skogsbruket är väldigt bra, men långt ifrån perfekt. EU ser träbyggande som en viktig lösning för att minska klimatutsläppen men inte på bekostnad av ett hållbart skogsbruk. Därför gäller det att ta hänsyn till hela värdekedjan – från råvara till färdig byggnad.

Här kan du se hela eller delar av konferensen i efterhand (sändningen börjar vid ca 1:22:00)