Den 12 mars anordnades en workshop för presentation av- och extern dialog kring Varbergs kommuns Wood First-process. Workshopen leddes av Victoria Kalén, WSP, och Helena Kylin, Varbergs kommun. 80 deltagare diskuterade kommunens förslag till träbyggnadsstrategi vid runda bord-samtal. De fick även lyssna på inspiration och kunskap från Växjö kommun, RISE, Derome, Södra, WSP och Arkitektbolaget.

Nu ska goda förslag från workshopen sammanställas. Därefter följer en remissrunda samt en politisk process fram till en antagen träbyggnadsstrategi för Varberg med sikte mot 2030. Målbilden är att, med byggande i trä som hävstång, bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Kommunen har formulerat fyra prioriterade mål:

  • Successivt öka det kommunala träbyggandet
  • Utveckla en kommunintern styrning
  • Stimulera privata aktörer att välja trä
  • Höja kunskapen och öka kompetensen

Wood First, strategiska trähussatsningar i offentlig regi, är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet, RISE och SKR. Läs mer här: http://www.trastad.se/kunskapserbjudande/