Det mest utmärkande för äldre- och handikappsboendet Söndagsgården var den minimala störningen vid en mycket vanlig förtätning i storstadsområdet. Intill och tätt inpå ligger en bostadsbebyggelse från 1950-talet, där en boende, nyss hemkommen från en semester i medelhavet, vid sin hemkomst uttryckte sin förvåning över den exceptionellt korta byggtiden med orden: ”Vad har hänt här, är bygget redan färdigt?”

Söndagsgården som stod färdigt år 2009, är rakt igenom handikappanpassat och mycket tid i planering och detaljutformning har lagts på att skapa gränssnitt och färgsättning som hjälper de demenssjuka och synskadade i sin orientering i hemmen. Här har ständig kontakt med ledande forskare inom området lett till ett mycket gott resultat.

I området ligger både parker och promenadstråk och beställarens fokus på möjligheten att tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund och Stockholms Stad få ett profilboende för döva och den speciella boendeform som gäller ickehörande. Planerna på detta fanns redan år 2003. Nu förverkligades de i Söndagsgården, vilket också omfattade en ramavtalsupphandling för vård- och boendeformen från Stockholms Stads sida.

Den avdelning som är helt anpassad för döva är både vad gäller personal och utrustning ska passa äldre döva med vårdbehov. Personal på avdelningen har bred kompetens vad beträffar teckenspråk och erfarenhet av att arbeta med döva och hörselskadade. Larmsystem och annan teknik är också specialanpassad och lägenheterna är förberedda för texttelefoni.

Av Niclas Svensson

Arkitekt:
Tengboms i Uppsala
Byggherre/Beställare:
Donator AB, Carema Care AB
Färdigställt:
2009