Under Trä&Teknik i Göteborg deltog bostadsminister Peter Eriksson i ett seminarium om den högaktuella frågan om olika byggmetoders påverkan på klimatet. Till grund ligger en rapport som Sveriges Byggindustrier låtit ta fram, och där en LCA-studie genomförts för kvarteret Strandparken i Sundbyberg, ett åttavåningshus med stomme i massivträ. LCA-analysen visar de lägsta co2-utsläpp som uppmätts för ett flerbostadshus i Sverige.

Vid seminariet ”Byggprocessens klimatutsläpp påverkar oss alla” den 7 september under flaggan Wood Fusion framträdde Peter Eriksson, Bostadsminister, Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg (oberoende konsult), Svante Wijk, energistrateg, NCC samt Susanne Rudenstam, chef Träbyggnadskansliet.

I samband med seminariet berättade bostadsminister Peter Eriksson kortfattat sin syn på träbyggande:

– Det finns massor med framtidstro och nya tekniska framsteg inom träbranschen. Ökat byggande i trä innebär inte bara att vi kan lösa en del av klimat- och miljöproblemen, utan träbyggande innebär också att vi bygger mer industriellt.

Forskningen kring byggteknik och byggprocesser har under år 2016 kommit med epokgörande resultat, och som skapar förstärkta motiv för beslutsfattare att börja hantera klimatproblemen i bygg- och bostadssektorn.

1. För det första så kan vi i dag konstatera att byggprocesser och val av byggmetoder och material svarar för huvudparten av en byggnads klimatpåverkan. Två rapporter gällande mätningar av co2-utsläpp utförda på uppdrag av Sveriges Byggindustrier gällande Blå Jungfrun – flerbostadshus med betongstomme – i Stockholm och Strandparken – flerbostadshus med massivträstomme – i Sundbyberg – slår fast detta.

2. För det andra så har val av konstruktionsmaterial en helt avgörande betydelse för byggsektorns klimatpåverkan. Och moderna träkonstruktioner är i detta avseende en dramatisk förbättring jämfört med traditionella metoder. I dag kan vi således med vederhäftiga LCA-analyser slå fast hur mycket koldioxidutsläppen kan reduceras vid aktiva val av byggmetoder och konstruktionsmaterial.

Miljömålsberedningen har presenterat förslag som handlar om att LCA, livscykelanalyser, ska användas för att optimera alla bygg- och anläggningsprojekt från klimatsynpunkt. Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman har tidigare under år 2016 konstaterat att det idag finns en bred politisk uppbackning bakom beredningens förslag och att det med stor sannolikhet blir stommen i Sveriges framtida klimatpolitik, oavsett regering.

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, kommenterar:

– De aktuella rapporterna visar på faktabaserad grund att byggprocessens inverkan på klimatutsläppen är avgörande för en byggnads totala klimatpåverkan. Det är utan tvekan värt att konstatera att alltjämt är väldigt mycket fokus i debatten gällande driftsfasen. Inga incitament eller styrmedel riktar sig mot byggfasen. När du köper ett nytt hus får du en energideklaration, en information om hur mycket energi huset förväntas förbruka och är specificerat för. Men hur mycket energi som gick åt när det byggdes svävar beställare och beslutsfattare i ovisshet om.

– Jag förringar inte arbetet med energi- och miljöprestanda i det byggda huset, fortsätter Susanne Rudenstam. Arbetet med att minska energianvändningen i det byggda huset är mycket bra och viktigt – och har ju dessutom varit mycket framgångsrikt. Men det räcker inte. Här behöver samhället sätta ner foten om vi menar allvar med ett hållbart byggande.

Av Niclas Svensson
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet