Trästads konferens på Grand Hôtel i Stockholm den 23 januari var fullsatt och samlade nästan 200 personer. Årets tema var hållbart och cirkulärt byggande, under ledning av moderator Monica von Schmalensee från White arkitekter.

Bostadsminister Per Bolund berättade om regeringens politik för hållbart byggande och dess uttalade ambition om ökat bostadsbyggande i trä. Materialval är viktigt ur ett livscykelperspektiv och det krävs en övergång till förnyelsebara material som trä för att nå klimatmålen. Andra fördelar med träbyggande är att det kan öka exporten och sysselsättningen.

Ministern lyfte fram träbyggindustrins färdplan för industriellt träbyggande som ett bra initiativ och välkomnade att näringslivet ställer krav på politiken. Regeringen undersöker nu hur myndigheter och offentliga bolag kan visa vägen när det gäller hållbara lösningar, exempelvis genom offentlig upphandling. Det pågår även en utredning om modernare byggregler för att ta bort onödiga hinder. Bolund betonade vikten av ökad kunskap hos offentliga aktörer och beställare och framhävde Trästad som ett viktigt nav för att sprida kunskap och dela erfarenheter.

Boverket informerade om den kommande lagen om klimatdeklarationer som träder i kraft 1 januari 2022. Enligt förslaget ska kraven omfatta alla nybyggda fastigheter. Boverket bedömer att det blir en stor omställning för byggbranschen och rekommenderar därför branschens aktörer att förbereda sig på den nya lagstiftningen.

För att få de stora byggbolagens perspektiv på hållbart och cirkulärt byggande anordnades ett panelsamtal med Skanska, Peab, NCC och Sveriges Byggindustrier. Samtliga siktar på att vara klimatneutrala år 2045 och de tror att träbyggandet kommer att öka för att uppnå detta mål. Men det krävs fler åtgärder, till exempel mindre spill och mer återbruk. Paneldeltagarna efterfrågade även högre beställarkrav, tydliga regler och bättre klimatuppföljning.

Under konferensen presenterade Trästad två aktuella samverkansprojekt. Dels Wood First som ska underlätta strategiska trähussatsningar i offentlig regi, dels Timber on Top som handlar om på- och tillbyggnader i trä.

Dagens keynote speaker var historikern och författaren Gunnar Wetterberg. Han höll en uppskattad föreläsning om skogens betydelse för Sveriges utveckling ur ett historiskt perspektiv.

Röster från deltagarna


Monica von Schmalensee (moderator), White arkitekter
– Jag tycker att konferensen innehöll en bra mix mellan mikro- och makroperspektiv på hållbart och cirkulärt byggande. Publiken fick lyssna till kompetenta föreläsare och en fin, filosofisk avslutning av Gunnar Wetterberg. Framåt behövs ökad samverkan tidigt i byggprocessen samt mod att ifrågasätta och tänka nytt.


Henrik Frifelt och Mattias Paulsson, Vänersborgs kommun
– För att nå klimatmålen måste vi bygga mer i trä. Vänersborgs kommun deltar i Trästads samverkansprojekt Wood First. Vi ska ta fram en träbyggnadsstrategi och har beslutat att bygga en ny skola i trä.


Åsa Bolmsvik (Skanska), Kirsi Jarnerö (RISE), Petra Wertheimer (Sizes Works)
– Trästads konferens är ett bra tillfälle att uppdatera sig om vad som händer kring träbyggande, träffa dem som arbetar med frågorna och nätverka!


Anna Denell, Vasakronan
– Det finns få frågor som ligger så rätt i tiden som träbyggande. För att öka takten krävs ett kunskapslyft så att fler inser fördelarna samt kompetens i hela byggkedjan.