Medlemmarnas samlade kompetens gör TRÄSTAD till en kvalificerad kravställare. Föreningen har därför goda möjligheter att gemensamt påverka såväl politiska beslut och kommunernas träbyggnadsstrategier som inriktningen på forskning och utbildning, träindustrins val av transporter, material och metoder, arkitekternas utformning av träbyggnader osv.

Och omvänt – genom att vara medlemmar i TRÄSTAD kan alla dessa parter också interagera med varandra, ta del av ny kunskap, visa upp sin kompetens och presentera sina resultat och visioner.

KOMMUN/STAT

Flera svenska kommuner arbetar idag med att utveckla egna träbyggnadsstrategier och verkar aktivt för ett ökat byggande i trä. Att hålla sig ständigt uppdaterad på området har hög prioritet och borgar för goda politiska beslut och medvetna beställare. Ett antal kommuner spridda över hela landet är idag delaktiga i TRÄSTAD.

NÄRINGSLIV

Allt fler företag inom näringslivet har upptäckt fördelarna med att ingå i ett nätverk där de kan ta del av vad som sker inom träbyggande, såväl politiskt som när det gäller forskning och utvärdering av nya metoder och material. De ser också ett stort värde i att få tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen och att lyssna in sina beställares krav och önskemål. Ett stort antal entreprenörer, konsulter, byggherrar och arkitekter deltar aktivt i TRÄSTAD.

UNIVERSITET, HÖGSKOLOR OCH INSTITUT

På flera av landets lärosäten och forskningsinstitut utvecklas just nu värdefull kompetens inom träförädlande industri, hållbart träbyggande, optimering av kostnader, energihushållning i bostäder, begränsning av växthusgasutsläpp etc. Att kunna nå ut till nätverkets medlemmar med nya rön och samtidigt få impulser och förslag på hur man kan utveckla forskning och utbildningar vidare är naturligtvis ytterst värdefullt. Flera svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut är engagerade i TRÄSTAD.

ORGANISATION & BAKGRUND

Regeringens nationella träbyggnadsstrategi 2005–2008, med syfte att utveckla det industriella träbyggandet, skapade ett engagemang som sedan dess tilltagit. Länsstyrelsen Västerbotten fick 2013 ett regeringsuppdrag att i samverkan med intresserade kommuner utveckla kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä, öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få fler kommuner att bygga i trä, för att därmed bidra till att de svenska nationella klimatmålen kan nås. Föreningen TRÄSTAD SVERIGE leds av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson, och en styrelse med kansli. En planeringsgrupp arrangerar föreningens aktiviteter. Stadgar för TRÄSTAD Sverige