Wood First – strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä

Trästad Sverige och WSP Advisory erbjuder genom Wood First Sveriges kommuner och regioner processtöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande.

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet, RISE och SKR. 2019 togs ett kunskapsunderlag fram för kommuner och regioner som står inför framtagande av en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. I kunskapsunderlaget lyfts goda exempel på hur andra kommuner har gått till väga för att öka träbyggandet. Vidare beskrivs kommuners formella förutsättningar att styra mot träbyggande inom ramen för befintligt regelverk.

Processtödet består av en eller två interna workshoppar samt en extern workshop. De interna workshop-tillfällena syftar dels till att öka kunskapen om träbyggande och de kommunala möjligheterna att styra mot byggande i trä. Dels till att påbörja arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Den externa workshopen syftar till att förankra strategin hos byggaktörer och akademi samt att få input innan dess antagande. Vid samtliga workshop-tillfällen varvas föreläsningar med gemensamma övningar.

Följande områden behandlas inom Wood First:

  • Förvaltningsövergripande styrning och förankring
  • Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen
  • Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi
  • Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA

För att höra mer om hur vi kan bistå er i ert processarbete med att ta fram, uppdatera eller följa upp en kommunal träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande tveka inte att kontakta oss! Wood First erbjuds både i form av fysiska och digitala workshoppar.

Ta del av goda exempel på strategier för träbyggande och hållbart byggande:

Läs artikel där Jessica Becker (Trästad) och Tomas Nord (Linköpings universitet) intervjuas av Bioinnovation: Hus i trä mot nya höjder – men inte utan en tydlig strategi

Kontakt

Victoria Kalén, träbyggnadsstrateg och processledare, WSP Advisory
072-148 60 60
victoria.kalen@wsp.com

Timber on Top

Förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/tillbyggnader med återanvändbara, biobaserade prefabricerade byggsystem.

Hållbarhetsbegreppet (social, ekonomisk och ekologisk) har under senare år utvecklats till att allt material ska ingå i ett cirkulärt system där man återanvänder dagens resurser på ett effektivt sätt. För byggsektorn innebär detta att man i möjligaste mån måste kunna återanvända och utveckla befintliga byggnader för att kunna möta efterfrågan på nya bostäder och lokaler. För att minska resursslöseriet är även förtätning av våra städer, vilket ger minskade transporter och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur, liksom ökad användning av förnybara biobaserade material av vikt.

Timber on Top bedrivs som ett samverkansprojekt med aktörer från samtliga led i värdekedjan: stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi/institut. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv, ska en Best Practice-guide utformas och testas under projektets gång. Det kommer också att genomföras ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan. Det stora antalet parter i projektet garanterar en god spridning av resultaten.

Etapp 1 av projektet syftar till att skapa ramverk och utgångsläge för hur på/tillbyggnader blir flexibla och cirkulära, genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem.

Beskrivningen görs utifrån de tre hållbarhetskriterierna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt (tekniskt). Resultaten kommer att presenteras i ett antal rapporter baserade på intervjustudier, workshops och litteraturstudier. Det kommer också göras en sammanställning av resultaten som ligger till det grund för det fortsätta arbetet i etapp 2 av projektet, med målsättning att bidra till kunskapsöverföring mellan olika projekt och aktörer samt en skriftlig Best Practice-guide.

Kontakt

Tomas Alsmarker, projektledare
t@alsmarker.com
070-553 88 76